Aktualności i przetargi
30.06.2016 - Projekt subregionalny

Miło nam poinformować ,że Kopalnią Kruszyw Zbrody1 Sp zo.o. Sp.k. wspólnie z Gminą Szczurowa i z Gminą Borzęcin uzyskała pozytywna ocenę karty projektu dotyczącego zagospodarowania zbiorników po eksploatacji kruszywa w miejscowości Dołęga Zbrody i Jagniówka.

Uzyskanie akceptacji Forum Subregionu Tarnowskiego, które obradowało w maju 2016 roku upoważnia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie pn. POJEZIERZE TARNOWSKIE jest koordynowane przez Wydział Górnictwa  i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod egidą dr hab. inż. Anny Ostręga. Jest to innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie zintegrowania zbiorników pogórniczych  i inżynieryjnych z przyrodą i kulturą oraz połączenia ich szlakami tematycznymi i trasami rekreacyjnymi.

19.05.2016 - Informacja o wyniku postepowania ofertowego z dn. 16.04.2016

Informujemy, że na podstawie  przeprowadzonego konkursu wybrana została oferta,która uzyskała najwieksza ilość punktów i spełniła wymagane kryteria oceny. Komisjana po ocenie złożonych ofert stwierdziła ,że najwyzszą ilość punktów otrzymała oferta Kancelarii Efficis z Wieliczki. W związku z powyzszym została wybrana do realizacji zadania objętego konkursem. Z protokołem oceny ofert i wyboru wykonawcy można sie zapoznać w siedzibie firmy oraz po przesłaniu zapytania na adres e-mail Kopalni.

16.04.2016 - Zapytanie ofertowe dotyczące objęcia ochroną patentową elementów prefabrykowanego systemu stropowego RT Rabotop

 W związku z planowaną realizacją projektu w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, firma Kopalnia Kruszyw Zbrody 1 Sp.zo.o. Sp.k. zaprasza do składania ofert na dostawę następujących usług: Objęcie ochroną patentową elementów prefabrykowanego systemu stropowego RT Rabotop

Nazwa usługi: Usługi biznesowe prawnicze. Kod zamówienia CPV-79000000-4

 I. Opis przedmiotu zamówienia

A) W ramach projektu zamierzamy dokonać 3 zgłoszeń patentowych w procedurze międzynarodowej PCT i objąć je obszarem ochronnym na terenie Polski i Słowacji (faza krajowa PCT). W celu dokonania zgłoszeń niezbędne będzie nabycie:

1. Opracowania dokumentacji i wniesienia zgłoszeń 3 wynalazków w procedurze PCT (faza międzynarodowa) za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP (UP RP), w tym wniesienie opłat urzędowych.

2. Usług dokonania zgłoszeń 3 wynalazków w fazie krajowej procedury PCT na terytorium Polski i Słowacji, w tym wniesienie opłat urzędowych.

3. Usług tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowych na j. angielski (faza międzynarodowa) i j. słowacki (faza krajowa).

B) Opracowania analizy prawnej zawierającej

  1. Zidentyfikowanie obszarów ryzyk prawnych.

  2. Przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji założeń wynalazków składających się na System stropowy pod kątem zidentyfikowanych zagrożeń prawnych i określenie sposobów zarządzania ryzykiem.

  3. Opracowanie raportów z wynikami ekspertyzy prawnej dla każdego z wynalazków.

 C) Opracowania analizy ekonomicznej zawierającej min.

  1. Opracowanie wyceny wartości własności intelektualnej trzech wynalazków oraz nowego produktu (systemu składającego się z trzech wynalazków).

  2. Przeprowadzenie ekspertyzy ekonomicznej ukierunkowanej na wskazanie optymalnego sposobu komercjalizacji wynalazków w kontekście stosowanych metod wdrożeń rynkowych własności intelektualnej.

  3. Opracowanie raportu z wynikami ekspertyzy ekonomicznej.

 D) Dodatkowe informacje:

 1. Spośród podmiotów ,które złożą ofertę, wyłoniony zostanie wykonawca i podpisana zostanie w tej sprawie stosowna umowa intencyjna ,a w przypadku podpisania przez zamawiającego umowy na dofinansowanie realizacji projektu z funduszy UE ,z wykonawcą zostanie podpisana umowa końcowa na realizację zlecenia.

 2.Zamawiający przewiduje możliwość częściowej wypłaty wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania umowy w ramach etapów. Warunkiem będzie dokonanie odbioru prac przez zamawiającego i wystawienie prawidłowej pod względem formalnym i rachunkowym Faktury VAT.

 

II. Opis warunków jakie musi spełnić podmiot ubiegający się o zamówienie

1.Oferent musi posiadać odpowiednie kompetencje i doświadczenie w realizacjach projektów z zakresu przedmiotu zamówienia.

 

2. Oferent nie może podlegać wykluczeniu z postępowania

 

III. Dokumenty jakie muszą dostarczyć oferenci do spełnienia w/w warunków

 

 1.Wykaz oświadczeń w formie tabeli potwierdzający kompetencje w zakresie realizacji zleceń dot.: wynalazków w trybie międzynarodowym, opinii prawnych dotyczących wynalazków , wyceny wartości intelektualnej wynalazków (max 4 oświadczenia po 1 dla każdego rodzaju realizacji, dokument powinien zawierać datę zlecenia i zakres - wzór tabeli  w załączeniu)

 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania ofertowego

 

 IV. Wymagania dotyczące sposobu opracowania oferty

 1.Dane dotyczące oferenta

 2.Formularz oferty w tym cena netto i brutto

 3.Wykaz oświadczeń potwierdzający kompetencje oferenta zgodnie z pkt. III 1.

 4.Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania ofertowego

 5.Termin ważności oferty.

 

 V. Kryteria oceny oferty

 Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę kierując się następującymi kryteriami.

 1.Kryterium ceny -waga 70%(maksymalna ilość punktów 70)

 2.Kryterium terminu realizacji zadania waga 30%( maksymalna

Ilość punktów 30)

W ramach kryterium nr 1 „cena brutto oferty” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta otrzyma liczbę punktów liczoną według poniższego wzoru:

 

 

W ramach kryterium nr 2 najwyższą ocenę otrzyma oferta  realizowana przez oferenta z najkrótszym terminem realizacji zadania, a każda następna oferta otrzyma liczbę punktów liczoną według poniższego wzoru:

 

 

 

 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów .W przypadku jednakowej liczby punktów, decydować będzie kolejność wpływu oferty

 

 

 VI. Miejsce i termin składania ofert

 

Oferta powinna zostać złożona pisemnie osobiście lub poczta na adres Kopalnia Kruszyw Zbrody 1 Sp.zo.o. Sp.k. ,31-216 Kraków, ul.Konecznego 4/7U lub elektronicznie na adres e-mail : biuro@kopalniazbrody.pl Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2015 o godz. 12.00. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny i e-mailowy. Decyduje data dostarczenia oferty na wskazany powyżej adres siedziby firmy lub godzina wpływu e-maila.

 

 VII. Osoba do kontaktu z oferentami

 

Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest Pan Wojciech Tomaszkiewicz tel.: 14 671 52 04 , e-mail : Wojciech.Tomaszkiewicz@kopalniazbrody.pl

 

Załącznik: POBIERZ
05.01.2016 - Przetarg

Zapraszamy do składania ofert dotyczacych ładowarek kołowych HSW wg ponizszej specyfikacji:

-Opona 23,5 R 25  L3 TL wraz z dostawą - 4.szt

Dodatkowo należy wycenić usługę montażu w zakładzie w Dołędze 141, gm. Szczurowa

Termin składania ofert do 02.02 2016

Kryteria wyboru ofert:

- najniższa cena do 70%

- posiadane doświadczenie i kwalifikacje w wykonaniu zadania 30 %( do oceny prosimy o przesłanie referencji lub innych dokumentów potwierdzających realizacje zakresu prac określonych w zapytaniu )

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu składania ofert i rozstrzygnięcia przetargu bez konieczności informowania o wyborze oferenta.

04.01.2016 - Poszukujemy operatora refulera.

Kopalnia Kruszyw Zbrody1 Sp zo.o. Sp.k. zatrudni Operatora refulera z doświadczeniem. Wymagane uprawnienia do obsługi pogłębiarki ssacej ,chęci nauki i podnoszenia umiejętności zawodowych, , umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów technicznych. Podania prosimy składać na adres e mail : biuro@kopalniazbrody.pl

30.11.2015 - Przetarg

Kopalnia Kruszyw Zbrody 1 Sp.zo.o. Spk  zaprasza do składania  wstępnych ofert na dostawę następujących usług: Opracowanie i zgłoszenie trzech wynalazków na podstawie dokumentacji technicznej zlecającego w procedurze PTC składające się z

I)Opracowanie dokumentacji i dokonanie zgłoszenia  wynalazków w procedurze PCT (faza międzynarodowa zawierające:

1.      Opracowanie przez rzecznika patentowego dokumentacji koniecznej do dokonania zgłoszenia trzech wynalazków stanowiących łącznie system zgodnie z wymogami procedury PCT.

2.      Dokonanie tłumaczenia ww. dokumentacji zgłoszeniowych na j. ANGIELSKI i j SŁOWACKI

3.      Wniesienie trzech zgłoszeń międzynarodowych do Urzędu Patentowego RP i R Słowacji („urząd przyjmujący” zgodnie z procedurą PCT).

Prosimy o podanie kwot opłat urzędowych od wniesionych zgłoszeń.

II) Opracowanie analizy prawnej zawierającej

1.      Zidentyfikowanie obszarów ryzyk prawnych.

2.      Przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji założeń wynalazków składających się na System  pod kątem zidentyfikowanych zagrożeń prawnych i  określenie sposobów zarządzania ryzykiem.

3.      Opracowanie raportów z wynikami ekspertyzy prawnej dla każdego z wynalazków.

III) Opracowanie analizy ekonomicznej zawierającej min.

1.     Opracowanie wyceny wartości własności intelektualnej trzech wynalazków oraz nowego produktu (systemu składającego się z trzech wynalazków).

2.     Przeprowadzenie ekspertyzy ekonomicznej ukierunkowanej na wskazanie optymalnego sposobu komercjalizacji wynalazków w kontekście stosowanych metod wdrożeń rynkowych własności intelektualnej.

3.     Opracowanie raportu z wynikami ekspertyzy ekonomicznej.

Termin składania i wyboru ofert  : 30.12.2015. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Kryteria wyboru ofert: max pkt 10pkt

- najniższa cena   - 6pkt

-kompleksowe wykonanie zadania  1pkt

- termin realizacji zlecenia 1pkt

- posiadane doświadczenie i kwalifikacje  w wykonaniu zadania -2pkt

( do oceny prosimy o przesłanie referencji lub innych dokumentów potwierdzających  realizacje  zakresu prac  określonych w  zapytaniu )

 

12.10.2015 - Nowa kruszarka udarowa PKF 1010

W zakładzie w Dołędze oddano do użytku węzeł kruszący wyposażony w fabrycznie nową kruszarkę udarową PKF 1010 firmy SH Technology Inc. Cała inwestycja umożliwia zwiększenie produkcji kruszyw łamanych i produkcje piasku o granulacji 0-4 mm.

COPYRIGHT © KOPALNIA KRUSZYW ZBRODY SP. Z O.O.
CREATED BY IT4BUSINESS.PL